باران: موسیقی ما نیازمند نظارت فنی است مانی تهرانی – کم نیستند کسانی که موسیقی ناب دهه پنجاه خورشیدی در ایران و تولد ستارگان‌اش را مدیون مسئولیت هنری نامدارانی چون پرویز یاحقی، مرتضی حنانه و… می‌دانند. افرادی که موسیقی خوب را از موسیقی بد و کوک را از فالش تشخیص می‌دادند و تنها معیار نظارت [...]